Distributed team management - umiejętne zarządzanie rozproszonym zespołem

Distributed team management - umiejętne zarządzanie rozproszonym zespołem

Formularz kontaktowy

Cel:

 • Poszerzenie wiedzy na temat zarządzania sytuacyjnego i dopasowania odpowiedniego stylu do specyfiki pracy w zespole rozproszonym.
 • Rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich.
 • Budowanie autorytetu i wykorzystanie swoich mocnych stron w kierowaniu zespołem.
 • Wykształcenie zachowań sprzyjających motywowaniu zespołu do efektywnej pracy.
 • Kształcenie umiejętności budowania i utrzymania współpracującego zespołu.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji z zespołem funkcjonującym w różnych lokalizacjach.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów interpersonalnych oraz prowadzenia trudnych rozmów.
 • Nabycie umiejętności wyrażania oceny i udzielania informacji zwrotnych.
 • Przekazywanie odpowiedzialności i budowanie zaangażowania osób w zespole rozproszonym.
 • Poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu ludźmi w zespole rozproszonym.

Zakres merytoryczny:

Czym jest zespół rozproszony?

 • Charakterystyka zespołu rozproszonego -  różnice i podobieństwa między tradycyjnym zespołem, a rozproszonym.
 • Cechy, struktura i zasady funkcjonowania zespołu rozproszonego.
 • Rola i autorytet lidera oraz relacje w zespole rozproszonym.

Zadania i kompetencje managera

 • Kompetencje, doświadczenie i cechy managera niezbędne do zdalnego zarządzania.
 • Obszar odpowiedzialności managera.
 • Style zarządzania, a etapy rozwoju zespołu – zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda.
 • Postawy osób w zespole rozproszonym, wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi.
 • Ustalanie priorytetów, organizacja i planowanie oraz wyznaczanie celów na odległość.
 • Budowanie współpracy i relacji z pracownikami w różnych lokalizacjach.
 • Metody, sposoby, procedury i narzędzia komunikowania się z zespołem rozproszonym.
 • Dobór kanałów komunikacyjnych do aktualnych potrzeb.
 • Przygotowanie i prowadzenie spotkań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Formowanie i budowanie zespołu rozproszonego: Jak budować zespół?

Zasady pracy zespołowej:

 • 3 typy zachowań (zadaniowe, zespołowe, indywidualistyczne) – jak je rozpoznać, stosować, równoważyć?
 • 4 fazy rozwoju zespołu – czy jesteśmy w fazie efektywnego działania?
 • Cechy dobrych i złych zespołów.
 • Zachowania utrudniające dobre funkcjonowanie zespołu.
 • Wyzwalanie efektu synergii w zespole.
 • Określenie zakresu wymagań i kompetencji od członków zespołu rozproszonego kontekście realizowanych zadań – samodzielność, odpowiedzialność, komunikacja, dzielenie się wiedzą, zaangażowanie.
 • Znaczenie spotkań bezpośrednich – częstotliwość, forma i cel.

Podstawy efektywnego porozumiewania się w zespole

 • Co trzeba wiedzieć  o komunikacji interpersonalnej?
 • Znaczenie przepływu informacji dla skutecznego kierowania.
 • Bariery i ułatwienia w porozumiewaniu się.
 • Umiejętność stawiania pytań, parafrazowania, wyrażanie zrozumienia.
 • Budowanie argumentacji i wyjaśnianie.
 • Doprecyzowywanie wypowiedzi.
 • Komunikacja z perspektywy różnych stylów poznawczych.
 • Budowanie zaufania.

Motywowanie jako warunek skuteczności

 • Przyczyny demotywacji w zespole.
 • Wyrażanie  informacji zwrotnych (pozytywnych i krytycznych).
 • Ustalanie kryteriów dobrej pracy.
 • Zlecanie zadań i stawianie celów (SMARTEST, EXACT).
 • Etapowanie zadań.
 • Kształtowanie postaw odpowiedzialnych i samodzielnych.
 • Egzekwowanie terminowości i jakości.

Konflikt w zespole rozproszonym – kierowanie konfliktem i sytuacjami kryzysowymi

 • Czym jest konflikt w zespole rozproszonym? – przykłady konfliktów.
 • Rozpoznawanie symptomów konfliktów „na odległość” – objawienie się konfliktu.
 • Najczęściej występujące przyczyny konfliktów w zespole.
 • Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w zespole modelowanie, przykłady, pokazanie korzyści/strat w konflikcie.
 • Pozytywne i negatywne skutki konfliktu dla rezultatu działań.
 • Mediacje i negocjacje zespołowe.
 • Rozwiązania nastawione na współpracę.

Rozwijanie umiejętności asertywnej  współpracy na odległość

 • Trudny człowiek, czy trudny problem? - umiejętność rozmowy w sytuacjach trudnych – symulacje z zastosowaniem technik asertywnych.
 • Wyznaczania własnych granic. 
 • Rozpoznawanie i respektowanie granic drugiej strony.
 • Wyrażanie próśb, odmowy.
 • Radzenie sobie z oporem oraz  zachowaniami aroganckimi.
 • Wyrażanie własnego zdania i opinii.

Role zespołowe:

 • Rozpoznanie i wykorzystanie indywidualnych ról pełnionych w zespole.
 • „Właściwy człowiek na właściwym miejscu” – jak rozpoznać rolę zespołową i dopasować do niej poszczególne zdania  w projekcie.
 • Role w zespole wg Belbina.

Delegowanie – szczególnie ważna kompetencja dla kierowania rozproszonym zespołem

 • Opór w delegowaniu po stronie szefa.
 • Opór w przyjęciu nowych zadań i odpowiedzialności po stronie pracownika.
 • Przygotowanie ludzi do przyjmowania delegowanych zadań i odpowiedzialności.
 • Co delegować, jak, kiedy?

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Budowanie  efektywnych zespołów/ Docenianie różnorodności (diversity appeciation)/ Radzenie sobie z niepewnością/ w sytuacjach niejasnych/ Podejmowanie decyzji/ Rozwiązywanie problemów/ Negocjowanie/ Relacje z innymi/ Zręczność polityczna/ Komunikacja/ Orientacja na wynik/ Wzbudzanie zaufania/ Planowanie i ustalanie priorytetów/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Delegowanie/ Rozumienie innych – empatia/ Zarządzanie emocjami/ Organizacja pracy/ Wywieranie wpływu/ Asertywność/Motywowanie innych

Metodologia:

 • Warsztat z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, takich jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne, analizy przypadków, testy, kwestionariusze, videotrening, wykład ilustrowany połączony z dyskusją kierowaną.
 • Analiza przypadków prowadzona podczas pracy w grupach pozwoli na gruntowne zbadanie prezentowanych przez trenera treści w kontekście osobistych doświadczeń Uczestników zajęć.
 • Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej)

Skontaktuj się z nami