Audyty specjalistyczne

Audyty specjalistyczne

Celem przeprowadzanych przez nas audytów jest usprawnienie organizacji.

Wspólnie z grupą ekspertów z różnych dziedzin biznesu (np. zakupy, łańcuch dostaw, sprzedaż, obsługa klienta, produkcja) realizujemy projekty w całym kraju.

Wynikiem audytu jest raport podsumowujący stan obecny, stan pożądany oraz przedstawiający propozycję usprawnień. Raport składa się z:

 • analizy danych

 • identyfikacji luk rozwojowych

 • identyfikacji potencjału

 • rekomendacji działań

Korzyści dla klientów:

 • całościowa, niezależna ocena wybranej części funkcjonowania organizacji
 • identyfikacja niezgodności i krytycznych punktów w funkcjonowaniu wybranego obszaru
 • audyt jest punktem wyjścia do procesu doskonalenia organizacji, która by zachować konkurencyjną pozycję musi się rozwijać i doskonalić oraz unikać błędów i kosztownych reklamacji

W ramach rekomendowanych działań oferujemy możliwość zorganizowania sesji warsztatowych mających na celu transfer wiedzy. Nasi eksperci wspierają merytorycznie Państwa zespół we wdrożeniu stosownych zmian.

Przykłady realizacji:

Audyt Personalny i Procesowy. Wspieramy firmy, które chcą zrozumieć mocne i słabe strony organizacji i posiadanych zasobów personalnych oraz skutecznie wprowadzać niezbędne zmiany.

Audyt organizacyjny w zakresie m.in.:

 • Efektywności procesu zarządzania kadrami.
 • Efektywności procesu i metod rozwoju kompetencji.
 • Stylu zarządzania i skuteczności przywództwa.
 • Efektywności współpracy wewnętrznej w procesach (pomiędzy obszarami).
 • Wybranych aspektów kultury organizacyjnej – w kontekście jej funkcji wspierającej dla realizacji strategii.
 • Innych, w zależności od potrzeb.

Opracowanie raportu z rekomendacjami zmian niezbędnych z punktu widzenia doskonalenia funkcji HR jako kluczowej dla wsparcia realizacji strategii rozwoju firmy.

Badanie zaangażowania. Pomaga organizacjom, które chcą budować zespoły pro aktywnie uczestniczące w realizacji jej celów biznesowych i strategii oraz zwiększać zwrot z inwestycji w rozwój personelu.

 • Ustalenie celów i zakresu badania.
 • Przygtowanie ankiety on-line wysyłanej do pracowników działu lub wszystkich w firmie.
 • Autorskie pytania opisujące newralgiczne obszary mające wpływ na zaangażowanie pracowników.
 • Pytania dobrane do potrzeb firmy.
 • Wsparcie komunikacji badania zaangażowania.
 • Analiza wyników ankiety, raport z rekomendacjami oraz prezentacja.
 • Pogłębienie wyników badania
 • Wywiady grupowe – grupy focusowe z przedstawicielami poszczególnych obszarów.
 • Wywiady indywidualne.
 • Pogłębiona analiza wyników oraz raport z rekomendacjami oraz prezentacja.
 • Wsparcie we wdrożeniu rekomendowanych działań.