Voice Coaching

Voice Coaching

Formularz kontaktowy

Cel szkolenia

 • Doskonalenie umiejętności efektywnej autoprezentacji, ćwiczenie technik oddziaływania, wzmacnianie poczucia neutralności i swobody w kontakcie.
 • Doskonalenie umiejętności prezentacji, poznanie technik oraz wzmocnienie umiejętności perswazyjnych, zwiększających zaangażowanie odbiorców.

Zakres merytoryczny:

 • Integracja grupy i rozpoznanie silnych i słabych stron uczestników oraz predyspozycji w obszarze oddziaływania na odbiorców.

Podstawy wywierania wpływu

 • charyzmatyczna osobowość,
 • postawa wobec otoczenia

Praca z ciałem i głosem 

 •  emisja głosu i dykcja - ćwiczenia inspirowane metodą SLS (Speach Level Singing);
 •  ćwiczenia  z bioenergetyki, praca z oddechem, postawą, mową ciała - wzmacniającymi przekaz.

 Efektywne wystąpienia przed małą i dużą grupą odbiorców

 • Rola pierwszego wrażenia (ubiór, gest, słowo)
  • zasady i formy komunikacji z odbiorcami (komunikacji werbalna i niewerbalna, jedno i dwukierunkowa, wizualna)
  • tworzenie klimatu wystąpienia
  • konstrukcja sugestywnego przekazu
  • budowanie  przekonujących argumentów
  • pytania do odbiorców jako forma pozyskiwania zaangażowania
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z grupą

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • rozpoznawanie postaw odbiorców
 • odpowiedzi na trudne, zaskakujące pytania
 • radzenie sobie z atakiem i krytyką – elementy treningu asertywności
 • kierowanie dyskusją i przejmowanie nad nią kontroli
 • oddziaływanie na emocje uczestników

Blok antystresowy

 • radzenie sobie z tremą i stresem
 • ćwiczenia i  techniki relaksacyjne

Czas trwania: 3 dni

Doskonalone kompetencje:

Komunikacja/ Prezentacja/ Wywieranie wpływu/ Wzbudzanie zaufania/ Rozumienie innych - empatia

Metodologia: Burza mózgów, kwestionariusz, mini-wykład ilustrowany przykładami prezentacji, praca w parach, ćwiczenia komunikacji werbalnej: „słowa mocy”, ćw. „Mocne zdanie”, ćw. zadawania pytań w celu uzyskania informacji o potrzebach i priorytetach odbiorców, praca w grupach – studia przypadków, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia z głosem. Praca z wykorzystaniem kamery.

 

Skontaktuj się z nami