Rola Lidera w pracy zespołu

Rola Lidera w pracy zespołu

Formularz kontaktowy

Cel:

 • Przeanalizowanie własnej roli lidera oraz rozwinięcie kompetencji świadomego wykorzystywania własnego potencjału i podejmowania wyzwań.
 • Wzmocnienie i rozwinięcie kompetencje liderskich i menadżerskich w zakresie: pracy nad własną rolą, świadomego wykorzystania procesów zachodzących w zespole, wzmacniania poszczególnych osób z zespołu, komunikacji w trudnych sytuacjach zawodowych, świadomej budowy kultury wewnątrz organizacyjnej.

Program:

Pierwszy dzień poświęcony jest wglądowi w siebie i autorefleksji dotyczącej stylu liderskiego oraz własnych zasobów.

 • Diagnoza zespołu i przestrzeni społecznej,  w której się poruszam w kontekście roli i wpływu.
 • Co jest dla mnie ważne w pracy? Jakimi wartościami i zasadami się kieruję pełniąc rolę lidera/liderki.
 • Czy mój zespół czyta moje komunikaty? Określenie wspólnych przestrzeni i wartości.
 • Autentyczność jako źródło liderskiej siły - autodiagnoza ze względu na osobiste  potencjały i wyzwania.
 • Style przywództwa jako narzędzie pracy z zespołami: orientacja na ludzi czy zadania? - Jak zrównoważyć wypadkową i czy jest to możliwe w moim zespole?
 • W jakim stylu kieruję ludźmi? - praktyczna analiza stylów kierowania ludźmi pod kątem indywidualnych preferencji i predyspozycji.
 • Jak wzmocnić i poszerzyć własną paletę działania jako liderka/lider. Praca z wykorzystaniem przykładów z życia zawodowego.

Drugi dzień to praca dotycząca zespołu i roli lidera w relacji z zespołem.

 • Kulturotwórcza rola osób decyzyjnych czyli niezależnie od poziomu świadomości mam wpływ na to, co się dzieje z ludźmi i pomiędzy nimi.
 • Czy znam potencjały mojego zespołu, czy je w pełni wykorzystuję? - Test ról grupowych wg Belblina. Role zespołowe i ich wpływ na jakość pracy.
 • Świadomość procesów grupowych jako siła lidera/liderki - analiza przypadków i dyskusja dotycząca rozwiązań.
 • Od agresji i bierności do asertywności i otwartości czyli rola lidera/liderki w budowaniu standardów pracy. Świadome wzmacnianie zespołu jako element budowania marki.
 • Analiza sytuacji trudnych i konfliktowych oraz wybór postawy i sposobu komunikacji w takich sytuacjach- narzędzia wspierające skuteczną komunikację.

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Przywództwo/ zręczność organizacyjna/ Budowanie  efektywnych zespołów/ Dbałość o zespół/ o podwładnych/ Rozwijanie podwładnych/ Rozumienie innych – empatia/ Motywowanie innych/ Komunikacja/ Zręczność interpersonalna/ Komunikacja/ Asertywność/ Wywieranie wpływu

Metodologia:

Praca i dyskusje w grupach i w parach,  analiza przypadków, burza mózgów, odgrywanie sytuacji, wizualizacje, testy indywidualne, mini-wykłady  są to metody angażujące wszystkich w sposób nieinwazyjny. Istotnym elementem jest praca z doświadczeniami  uczestników oraz z procesem grupowym, który będzie zachodził w trakcie. Program jest oparty częściowo na koncepcji  Rady Europy w zakresie kształcenia odpowiedzialnych i świadomych siebie oraz rzeczywistości liderów.

 

Skontaktuj się z nami