Dochodząc do TAK – przygotowanie do procesu negocjacyjnego

Dochodząc do TAK – przygotowanie do procesu negocjacyjnego

Cel szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności przygotowania do negocjacji.
 • Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania partnerów negocjacyjnych.
 • Nauka rozpoznawania przyczyn i konsekwencji sytuacji konfliktowych oraz rodzajów konfliktów w negocjacjach.
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania konfliktem w negocjacjach.

Kompetencje:

Orientacja na wynik/ Współpraca/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Negocjacje/ Opanowanie/ Zręczność interpersonalna/ Relacje z innymi/ Komunikacja/ Wzbudzanie zaufania/ Rozwój własny/ Asertywność/ Zarządzanie emocjami/ Podejmowanie inicjatywy/ Prezentacja/ Zręczność polityczna/ Krytyczne myślenie/ Zarządzanie konfliktem/ Rozumienie innych - empatia

Zakres merytoryczny:

 • Potrzeby deklarowane i niedeklarowanie przez partnera (uświadomione i nieuświadomione).
 • Osobowość, styl poznawczy i typ inteligencji partnera.
 • Pięć elementów negocjacji: strony i ich interesy, współzależność, wspólne cele, elastyczność, zdolność podejmowania decyzji.

Cztery stadia procesu negocjacyjnego

 • przygotowanie (określenie interesów stron, ustalenie priorytetów, przygotowanie argumentów, określenie BATNA)
 • otwarcie negocjacji ( zasady, oferty wstępne, wybór stylu, określenie ram sukcesu)
 • targowanie się (główne strategie /oparte o dane, czas, osobowość i potrzeby negocjatora, miejsce/, tworzenie wartości dodanej, rozszerzenie pola negocjacji)
 • zakończenie negocjacji ( podpisanie umowy, pułapki na końcowym etapie negocjacji)

Przygotowanie do negocjacji

 • interesy moje
 • interesy partnera
 • BATNA
 • strategie negocjacyjne
 • prezentacja oferty

Konflikt jako punkt wyjścia do negocjacji

 • pozytywne i negatywne aspekty konfliktu
 • przyczyny, rodzaje i konsekwencje konfliktów
 •  negocjacje jako konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów
 •  kreatywne myślenie jako warunek skutecznych negocjacji „wygrana – wygrana”

Czas trwania: 2 dni

Metodologia: mini wykłady, burza mózgów, praca w małych grupach, techniki dobrego słuchania i mówienia, zaczerpnięte z NLP, gry negocjacyjne, videotrening, testy i kwestionariusze, symulacje, case study