Strategic Safety Management

Strategic Safety Management

Formularz kontaktowy

Najbliższy termin szkolenia on-line 4 dni: 29.07, 05.08, 12.08, 19.08

Zakres merytoryczny:

Narzędzia zarządzania strategicznego

Analiza otoczenia wewnętrznego:

 • Opportunity analysis (analiza potencjału/możliwości/trudności).
 • Analiza STP (sytuacja/target/propozycja).
 • Mapowanie klienta wewnętrznego.
 • Wymagania biznesu koszt.
 • Value chain analysis (Analiza łańcucha wartości)

Analiza otoczenia zewnętrznego:

 • Analiza PESTLE.
 • Mapa technologii (monitorowanie rozwoju technologicznego).
 • Analiza 5 sił Portera.
 • Analiza SWOT.
 • Weryfikacja i wnioskowanie poszczególnych analiz otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Opracowanie strategii safety:

 • Przygotowanie strategii safety.
 • Propozycja i ocena opcji strategicznych.
 • Risk & business continuity plan (zarządzanie ryzykiem).
 • Plan komunikacji.

Wprowadzenie strategii safety

Krytyczna analiza systemowa  - warsztat analizy wyników bezpieczeństwa w kontekście

Strategii Bezpieczeństwa

 • System zarządzania bezpieczeństwem jako narzędzie do realizacji Strategii Bezpieczeństwa

Jakościowa analiza nad wybranymi obszarami istniejącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

(SZB)

 • Analiza dokumentów systemowych (polityk, procedur, zapisów);
 • Analiza spójność i adekwatność polityk i procedur z przyjętymi celami;
 • Analiza krytyczną przyjętych wskaźników efektywności (ich trafność, celowość, mierzalność);
 • Analiza wyników organizacji za pomocą istniejących, głównych wskaźników efektywności;
 • Analiza działań w obszarze rozwoju kompetencji personelu, indywidualnych i grupowych celów premiowych (system nagród i kar);
 • Analiza działania SZB w kontekście polityki finansowej i budżetowej.
 • Analiza otoczenia organizacji i jego wpływu na efektywność BHP (t.j. rynek pracy, praktyki branżowe, dojrzałość wśród wykonawców).

Kluczowe obszary analizy

HSMS – Plany.

 • Kluczowe elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Percepcja systemu przez pracowników. Spójność z wizją, misją i celami.
 • Znaczenie, adekwatność i efektywność ustanowionej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy we wpływaniu na zmiany w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Kluczowe cechy i elementy wpływające na skuteczność polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

HSMS – Działania.

 • Organizacyjne role BHP i obowiązki pracodawców, menedżerów, przełożonych, pracowników i innych zainteresowanych stron. Ich samoidentyfikacja i rozumienie.
 • Jakość Kultury Bezpieczeństwa oraz jej znaczenie w zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem w organizacji (opcjonalnie analiza istniejących pomiarów\ badań klimatu dla bezpieczeństwa).
 • Czynniki ludzkie i ich wpływ na zachowania w pracy w sposób, który może mieć wpływ        na zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Działania doskonalące podjęte dla zachowania BHP w miejscu pracy.
 • Zasady i praktyka oceny ryzyka z punktu widzenia percepcji ryzyka przez pracowników
 • Podejmowane środki zapobiegawcze i ochronne. Efektywność realizacji działań naprawczych.
 • Dobór kluczowych źródeł (wewnętrznych i zewnętrznych) pozyskiwania informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji i w otoczeniu.
 • Konstrukcja Systemu Bezpiecznej Pracy (SSW). Systemy przesterowane i zbyt obszerne.
 • Rola i funkcja Systemu Pozwoleń na Prace Niebezpieczne. Sposób jego wykorzystywania w organizacji.

HSMS – Kontrola

 • Zasady, cel i rola monitorowania aktywnego i reaktywnego. Analiza danych.
 • Cel i procedury dotyczące incydentów (wypadki, przypadki złego stanu zdrowia i innych zdarzeń związanych z pracą).

HSMS – Korekta

 • Cel i procedury audytu bezpieczeństwa. Budowanie kompetencji poprzez audyt.
 • Cel i procedury regularnego przeglądy bezpieczeństwa i higieny pracy.

HR

 • Cele indywidualne i system motywacyjny w powiązaniu z celami bezpieczeństwa.
 • Osobiste plany rozwojowe a rozwój kompetencji w bezpieczeństwie.

FINASE

 • Alokacja kosztów na bezpieczeństwo. Powiązanie z procesem analizy ryzyka.
 • Miejsce bezpieczeństwa w planowaniu finansowym i cyklu budżetowym.
 • Metody analizy strat finansowych w związku z incydentami bezpieczeństwa. Znaczenie analizy ryzyka finansowego w bezpieczeństwie.

SOURCING (ZAKUPY)

 • Wpływ bezpieczeństwa na wybór dostawców\ wykonawców. Budowanie trwałych relacji      z wykonawcami.
 • Audyty wykonawców i ich wyniki. Metodologia audytu wykonawców.

Oceny okresowe wykonawców. Rankingowanie.

 

Najbliższy termin 4 dniowego szkolenia on-line: (w godzinach 9:00 - 17:00): 29.07, 05.08, 12.08, 19.08

Koszt całości szkolenia: 3200 zł netto

Osoba kontaktowa: michalpiatkowski@readytojump.pl 

 

Metody prowadzenia zajęć: zajęcia  prowadzone w formule zdalnej  w formie aktywnego uczestnictwa w, tj. symulacji, odgrywanie ról, ćwiczeń indywidualnych, kwestionariuszy, analizy przypadków oraz  dyskusji w małych grupach. Elementy negocjacji.

 

Skontaktuj się z nami