Efektywna selekcja i rekrutacja dla Menedżerów

Efektywna selekcja i rekrutacja dla Menedżerów

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się  z narzędziami usprawniającymi proces rekrutacyjny. Wypracowanie efektywnego procesu w organizacji klienta.
 • Zapoznanie się z metodami selekcji kandydatów. Wybór efektywnej metody w stosunku do potrzeb rekrutacyjnych organizacji klienta.
 • Rozwój umiejętności opisu kompetencji na potrzeby procesu rekrutacyjnego w organizacji Klienta.
 • Doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego. Przećwiczenie rozmowy rekrutacyjnej.
 • Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji za pomocą wywiadu kompetencyjnego.
 • Podniesienie skuteczności w komunikowaniu się podczas przeprowadzania wywiadu kompetencyjnego.
 • Zapoznanie się z metodami budowania relacji z kandydatem podczas procesu rekrutacyjnego i wspierania marki pracodawcy.

Zakres tematyczny:

Efektywny  proces rekrutacji

 • Omówienie procesu rekrutacji w organizacji Klienta.
 • Definicja tzw. „wąskich gardeł” w procesie i przyczyn ich występowania.
 • Definicja typu informacji, które są niezbędne do efektywnego przeprowadzenia procesu.

Przygotowanie do procesu – narzędzia wspierające proces

 • Potrzeby rekrutacyjne (praca na konkretnych  przykładach z organizacji Klienta).
 • Kluczowe kompetencje kandydatów (praca na konkretnych przykładach stanowiska).
 • Profil stanowiska i dodatkowe dokumenty wspierające efektywną komunikację z kandydatami.

Źródła pozyskiwania kandydatów

 • Jak mogę zwiększyć swoją skuteczność wykorzystując poszczególne metody, źródła i narzędzia ?
 • W jaki sposób kandydaci poszukują pracy

Metody selekcji kandydatów

 • Omówienie metod selekcji kandydatów w zależności od poziomu stanowisk.
 • Wybór najlepszej metody w stosunku do potrzeb organizacji klienta.
 • Kryteria wyboru kandydatów na podstawie stanowisk laboratoryjnych.

Ocena i wybór kandydata – rozmowa rekrutacyjna

 • Typy rozmów rekrutacyjnych.
 • Wywiad ustrukturyzowany, wywiad częściowo ustrukturyzowany, wywiad kompetencyjny, wywiad bezpośredni, wywiad łączony, studium przypadku.
 • Kiedy i jaki typ wywiadu stosować?  

Ocena kompetencji w wywiadzie kompetencyjnym

 • Wywiad kompetencyjny – przygotowanie pytań do wywiadu.
 • Typy pytań (otwarte, zamknięte, wieloczłonowe, hipotetyczne, pytania o samoocenę).
 • Model STAR, model lejka.

Przeprowadzanie wywiadu kompetencyjnego  – najlepsze praktyki. Symulacja rozmowy rekrutacyjnej

 • Struktura rozmowy rekrutacyjnej.
 • Nawiązywanie kontaktu  z kandydatem i budowanie atmosfery zaufania.
 • Zasady efektywnego zadawania pytań i aktywnego słuchana.
 • Badanie motywacji i jej waga i co ma na nią wpływ.
 • Triada komunikacyjna (pytania otwarte, klaryfikacja, parafraza).
 • Kluczowe błędy w ocenie

Budowanie relacji z kandydatami - „Candidate Experience”

 • W jaki sposób przedstawiać ofertę kandydatom?
 • W jaki sposób budować relacje z kandydatami?
 • Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom (opcja minimum, optimum, maksimum).

 

Metody szkoleniowe: zadania zespołowe, ćwiczenia  w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków, ćwiczenia w parach

Czas trwania: 2 dni

Doskonalone kompetencje:

Odwaga menedżerska/ Zręczność interpersonalna/ Relacje z innymi/ Selekcja i rekrutacja/  Komunikacja/ Wzbudzanie zaufania/ Budowanie efektywnych zespołów/ Docenianie różnorodności/ Zarządzanie procesem/ Rozumienie innych/ Krytyczne myślenie Prezentacja/ Opanowanie